Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

V súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

Ak ste navštívili naše stránky, obrátili sa na nás prostredníctvom e-mailu, zaregistrovali ste sa pre využívanie niektorej z nami poskytovaných služieb (e-Shop, diskusné forum, newsletter, prístup na špecifické stránky, vyžiadanie nejakej formy asistencie alebo poskytnutia informácií a pod.), zverili ste nám vedome a dobrovoľne niektoré Vaše osobné údaje.
Nasledujúce informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

CMSimple.sk je verejný portál venovaný propagácii redakčného systému CMSimple_XH, pluginov a šablón. Prístup na portál nevyžaduje žiadnu registráciu, nevyplývajú z neho pre návštevníka žiadne záväzky. Vzhľadom na modularitu prostredia CMSimple_XH je možné kedykoľvek portál doplniť o diskusné fórum, e-shop alebo iné služby, ktoré budú vyžadovať detailnejšie údaje záujemcu. Preto tieto zásady obsahujú aj objasnenie podmienok pre prípadné rozširovanie funkcionality portálu.
V prípadoch, keď bude portál odkazovať na iné/externé zdroje tieto zásady sa na používanie externých zdrojov nevzťahujú a správca portálu nijako nezodpovedá za spôsob nakladnia s Vašimi osobnými údajmi na externých stránkach.
Dbáme o to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 - tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno alebo e-mailovú adresu.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese:
info@cmsimple.sk.

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?

Uchovávané údaje slúžia výlučne:

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame, ak ste:
V týchto prípadoch ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním Vy sami, dobrovoľne a vedome v zmysle poučenia, ktoré ste mali k dispozícii.

Aké osobné údaje spracovávame?

Vo väčšine prípadov uchovávame IP, z ktorej ste sa na našu stránku prihlásili, Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
Nikdy od Vás nevyžadujeme údaje nad rámec účelu vyplývajúceho z Vašich požiadaviek.
V ojedinelých prípadoch spracovávame informácie, z ktorých je možné vyvodiť vaše názory, zvyky, potreby, záujmy a pod. Tieto údaje nám slúžia na analýzu smerujúcu ku skvalitneniu našich služieb a kvality našich stránok a ich poskytnutie je závislé výlučne od Vášho súhlasu, nijako ho nevynucujeme a nijako neovplyvňuje využívanie ostatných služieb prostredníctvom našich stránok alebo e-mailovej komunikácie.
Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili vstupom na naše stránky po prvom oboznámení sa so spracovávaním cookies, odoslaním e-mailu, vyplnením formulára alebo zaregistrovaním sa v niektorej z nami poskytovaných služieb.

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade však môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.
Doba spracovania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.
Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov
Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú uchovávané buď v šifrovanej forme alebo sú chránené v súčasnosti najspoľahlivejšími ochrannými procedúrami na úrovni zdrojového kódu našich redakčných systémov a ich komponentov a na úrovni servera, na ktorom sú naše stránky hostované.
Poskytnutie osobných údajov tretí stranám
Vaše osobné údaje za žiadnych okolností neposkytujeme tretím stranám a bez Vášho výslovného súhlasu. Výnimkou je iba ich sprístupnenie na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie alebo prístup k nim a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.
Miesto spracovania osobných údajov:
Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn a i.), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).
Vaše práva:
V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:
Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na info@cmsimple.sk.

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.
Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že je pre nás samozrejmosťou maximálna ochrana a mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení/zrušení akejkoľvek Vašej registrácie u nás. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli (napr. sprostredkovanie služby, rady, asistencie u iného poskytovateľa).

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.